Project Description

Visaginas yra Ignalinos regione Aukštaitijoje – Rytų Lietuvoje. Miestas pastatytas ant Visagino ežero kranto. Pagal legendas ir istorinius faktus, šis ežeras gynęs visus – čia gyvenančius žmones nuo atėjūnų, ir gyvulius nuo gresiančių ligų ir pavojų. Taip ir atsirado visus ir visa ginantis ežeras Visaginas, o ant jo krantų miestas, apsuptas tankių lapuočių ir spygliuočių miškų.

Gamtos pasaulis be galo įvairus savo judėjimu ir formomis. Tai leidžia vaikui natūralioje aplinkoje stebėti, tyrinėti, atrasti, lyginti. Natūralus gamtos grožis teigiamai veikia vaikų emocijas, grožio supratimą. Gamtos stotelės, ekologiniai takeliai vingiuoja čia pat, už darželio vartų, miške, kur vasarą galima uostyti, skinti, skanauti įvairias uogas: žemuoges, avietes, girtuokles, gervuoges ir kt.

Rudenį galima patiems rinkti ir susipažinti su įvairiomis grybų rūšimis: baravykais, raudonviršiais, voveraitėmis ir kt. Galima su tėveliais susiruošti į žvejybą prie Visagino, Smalvų, Balto, Kukuižės, Švento, Drūkšių, Trilypio ežerų ir sugauti ten gyvenančią lydeką ar starkį, o gal ungurį ar karosą.

Gamta nuostabi visais metų laikais. Kiekvienos išvykos į gamtą metu galima atrasti kažką naujo: išgirsti nematyto paukštelio giesmę, pamatyti stirną ar voveraitę, pastebėti nežinomo žvėrelio pėdsakus. Galima nuvykti į Bitininkystės muziejų, Ginučių vandens malūną, A. Hrebnickio (Rojaus) muziejų, kurie yra Ignalinos regione.

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ kultūrą, jo savitumą nusako visos bendruomenės vertybės, įsitikinimai, bendri siekiai, tradicijos. Pagrindiniai ugdymo uždaviniai – ugdyti doras, savarankiškas, sąmoningas, laisvai mąstančias asmenybes, gebančias kūrybiškai veikti.

Mūsų įstaigoje sukurta saugi, jauki aplinka, leidžianti pasireikšti visiems vaikų gebėjimams. Vaikai lopšelyje-darželyje jaučiasi laukiami, reikalingi ir mylimi. Kiekviena grupė (jų 11) – atvira, kur sudaryta saugi, estetiška, vaiko kūrybiškumą skatinanti aplinka, dirba profesionalūs, kompetentingi, kūrybiški pedagogai ir specialistai.

Atsižvelgiant į vaikų ir šeimos poreikius, sukauptą patirtį, prioritetinė ugdymo sritis yra estetinis-meninis ugdymas. Vaikų estetinis ir meninis auklėjimas turi savitą tikslą – ugdo estetinę ir meninę kultūrą, diegia meilę grožiui ir moko subtiliai elgtis, žadina saviraiškos ir kūrybos poreikį.

Tiesiogiai siedamasis su kitomis ugdymo dalimis (doroviniu, darbiniu, tautiškumo ir kt.), jis socializuoja vaiką, skatina bei ugdo jo individualumą, kūrybines galias.

Ugdytinių darbeliais puošiamos lopšelio-darželio bei grupės patalpos. Įstaigoje organizuojame parodas, koncertus, vakarones, tradicines šventes ir kt. Aktyviai dalyvaujame miesto, regiono, respublikinėse parodose, konkursuose, koncertuose.

Pedagogai rengia ir įgyvendina ilgalaikius, trumpalaikius, teminius projektus, ieško aktyvių ugdymo(si) būdų, formų bei metodų ir taiko juos praktinėje veikloje. Dalyvaujame tarptautiniame projekte „Zipio draugai“. Bendradarbiaujame su miesto vidurinėmis mokyklomis.

Teikiame paramą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) sutrikimų (kalbos ir komunikacijos). Didelę patirtį turintis logopedas kuria ir įgyvendina individualias vaikų ugdymo programas. Tėvams teikiama informacija, organizuojamos konsultacijos.

Siūlome papildomą vaikų globą (veikia pailginto darbo laiko grupė).